Bulgarian Academy of Sciences
Welcome to: Institute of Art Studies
Search This Site The Web

Get a Search Engine For Your Web SiteSearch Bulgarian       web-space                                                                                      

General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links

Институтът за изкуствознание при Българска академия на науките
със съдействието на Съюза на българските композитори


Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences
in co-operation with The Union of Bulgarian Composers

 организира
 Научна конференция 

МУЗИКА И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
Music and Cultural Identity
София, 18-19 октомври 2002
Sofia, 18-19 October 2002


ПРОГРАМА

PROGRAM


Зала “Филип Кутев”                                                                     Hall “Philip Koutev”
Съюз на българските композитори                                             Union of Bulgarian Composers
Ул. Иван Вазов 2                                                                           2, Ivan Vazov St.

To Top

Петък, 18 октомври  
                                                       Friday, 18 October
9:30      Откриване: проф. д.изк. Елена Тончева                Opening : Prof. Dr. Elena Toncheva
9:45 – 11:00
Водещ: Кристина Япова
Moderator: Kristina Yapova

Любен Ботушаров 
Та що е то културна идентичност?
Luben Botousharov  
What is Cultural Identity?


Елена Тончева
“Привежда в благоритъм душата си”…(Псалмодиране в балканската славяноезична песенност през Средновековието)
Elena Toncheva
“Acquiring a Blissful Rhythm in the Soul”… (The Psalmody in Slavic Balkan Church Chanting during the Middle Ages)

Светлана Куюмджиева
В търсене на културната идентичност на средновековната българска църковна музика (към постановката на проблема)
Svetlana Kujumdzieva
Looking for the Cultural Identity of the Medieval Bulgarian Church Music (on the Formulation of the Problem)

To Top
11:00 – 11:15 
Почивка
Coffee Break

11:15 – 12:30
Водеш: Любен Ботушаров
Moderator: Luben Botousharov

Дона Бюканън   
Балкански пътища, отомански орбити и популярната музика в държавите-кандидатки за Европейския Съюз: сравнително изследване
Donna Buchanan  
Balkan Circuits, Ottoman Orbits, and Popular Music in the EU "Accession States": A Comparative Case Study

Карен Питърс 
Метрумът като знак за етнонационална идентичност? Метрично противоречие, метрична гъвкавост, песенни варианти и музикална  (социокултурна) идентичност
Karen Peters  
Meter as a Marker of Ethnonational Identity? Metric Controversy, Metric Flexibility, Song Variants, and Musical (Sociocultural) Identity

Клер Леви  
Балкански groove: постетнически размишления на тема далечна музика и пожеланото друго
Claire Levy 
Balkan Groove: Postethnic Reflections on Distant Music and the Desired Other

12:30 – 14:30
Обедна почивка
Lunch Break

To Top
14:30 – 15:45
Водещ: Светлана Куюмджиева
Moderator: Svetlana Kujumdzieva

Искра Рачева
Възрожденска песенност и културна идентичност
Iskra Racheva  
National Revival Songs and Cultural Identity


Стефан Хърков
Многогласно пеене и културна идентичност през Българското възраждане
Stefan Harkov 
Polyphonic Chanting and Cultural Identity during the Bulgarian Revival


Ивана Перкович
Хоровата църковна музика в Сърбия преди 1914 и нейният социокултурен контекст
Ivana Percovic
Choral Church Music in Serbia before 1914 and Its Sociocultural Context

15:45 – 16:00
Почивка
Coffee Break

To Top
16:00 – 17:30
Водещ: Клер Леви
Moderator: Claire Levy

Габриела Илничи   
Иконография на тъпана и зурната по Балканите: предварителни бележки
Gabriela Ilnitchi     
The Iconography of Davul and Zurna in the Balkans: A Preliminary Assessment

Наталия Рашкова  
Музикално изразяване на идентичност в чуждоетнична среда
Natalia Rashkova    
Musical Expression of Identity in Foreign Ethnic Environment

Тони Мичел  
“Сам развалям родния си език”: “глокалният” хип-хоп
Tony Mitchell    
“Doin Damage in my Native Language”: “Glocal” Hip-Hop


17:30 – 18:30
Коктейл
Reception
To Top

Събота, 19 октомври                                                 Saturday, 19 October

9:30 – 10:45
Водещ: Николай Градев
Moderator: Nikolai Gradev

Лъчезар Каранлъков 
Национална и културна идентичност в българското композиторско творчество
Lachezar Karanlakov  
National and Cultural Identity in Bulgarian Composers’ Music


Анелия Янева  
Танцовата драма “Нестинарка”: нейните различни реализации като форми на национална идентичност
Anelia Yaneva  
The Dance Drama “Nestinarka”: On Its Different Realizations as Forms of National Identity

Марияна Булева     
Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак за културна идентичност
Mariana Bouleva  
The Harmony of Vesselin Stoyanov: Notes on the Problem of Musical Thinking as a Sign of Cultural Identity

10:45 – 11:00 
Почивка
Coffee Break
To Top
11:00 – 12:15
Водещ: Искра Рачева
Moderator: Iskra Racheva

Емилия Коларова
Балкански ли е “балканският синдром”?
Emilia Kolarova
Is the “Balkan Syndrome” Balkan?


Лозанка Пейчева  
Ромфест – конструиране на идентичност чрез музика
Lozanka Peycheva  
Romfest – Construction of Identity through Music


Венцислав Димов 
Зурни, национализъм, идентичност
Vencislav Dimov    
Zurna, Nationalism, Identity

12:15 – 14:00
Обедна почивка
Lunch Break

To Top
14:00 – 15:15
Водещ: Лъчезар Каранлъков
Moderator: Lachezar Karanlakov

Ингеборг Братоева
Най-дълбоката идентичност – фолклорът в новото българско кино
Ingeborg Bratoeva
The Deepest Level of Identity – Folklore in the Recent Bulgarian Cinema


Иванка Влаева  
В търсене на музикалната ни идентичност: за някои източни музикално-теоретични системи в изследванията на Стоян Джуджев
Ivanka Vlaeva   
Looking for Our Musical Identity: On Some Eastern Music-Theoretical Systems in the Studies of Stoyan Djoudjev

Мая Райкова

Културно-религиозната идентичност на банатските българи, отразена в църковно-песенния им литургичен репертоар
Maya Raykova
Cultural and Religious Identity of Banatian  Bulgarians, Observed in Their Liturgical Repertoire 


15:15 – 15:30
Почивка
Coffee Break

To Top
15:30 – 16:45
Водещ: Елена Тончева
Moderator: Elena Toncheva

Кристина Япова   
Музиката и нейните “личности”
Kristina Yapova  
Music and Its “Personalities”


Мария Бояджиева 
Аспекти на модерната българска културна идентичност
Maria Boyadjieva   
Aspects of  Modern Bulgarian Cultural Identity


Дарина Василева  
Музика, емблема и културна идентичност
Darina Vassileva    
Music, Emblem, and Cultural Identity


16:45 – 17:00
Почивка
Coffee Break

17:00 – 18:00
Дискусия
Discussion
To Top

General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links

                                    !!! This site is under construction !!!
Back to Main Page