доцент д-р Любомир Кавалджиев
     associate professor Lubomir Kavaldjiev, Phd

I. Online:
1. Съвременна музикална терминология
2а. Digitalization of the Bulgarian folk music and its presentation on the Internet
(A PowerPoint  Presentation in standalone installation - presentation_LK.exe. Please install it and then open the file index.html)
2б. Дигитализацията на българската народна музика и нейното представяне в Интернет
(българският текст на същата презентация)
3a. Една богата колекция от автентична българска народна музика – относно създаването й, нейната дигитализация и представяне в Интернет
3б. An online Collection of Authentic Folk Music
(Online summary of the same article at: http://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/article/view/4781/3705
4а. Мултимедийната база данни за традиционен български фолклор в Института за изкуствознание – БАН и нейната презентация по ИНТЕРНЕТ
4б. Multimedia Datenbank für traditionelle Bulgarische Volksmusik
(methodologische Notizen und Präsentationen im INTERNET)

4в. Zur Tonaufname und ihrer Bearbeitung im ersten bulgarischen multimedien System für Musik
5. Музикални практики и научни парадигми аспекти на промяната
6а. Когнитивно или импресионистично? За парадигмите в съвременната артистична дейност
6б. Cognitive or impressionistic? About the paradigms in the contemporary artistic activity
7. Информационни модели в съвременното музикознание
(методологически и приложни аспекти)
8. Памет, оригиналност, когнитивност – три парадигми в съвременната музикална култура (2 цитата, ключови понятия и хипотеза)
9. Обща теория на музикалната култура в епохата на НТР (в България – през 80-те и 90-те години), включително новата Теория на саунда
10. Музиката? (Анти-деконструкция в терминологичен дискурс)
11. Електро-акустичната музикална практика в България (поглед отвътре)
12. Третата вълна и популярната музика (4 когнитивни модела за развитието на музикалната култура)
13. Българската музикална култура в преход към информационната цивилизация
14. Мястото на музиката в съвременния информационен модел на културата
15. USER FRIENDLY (некласически рефлексии в академичен контекст)
16. Лекции по Психология на изкуствата (Записала Марияна  Шиварова - студентка в СУ “Кл.Охридски”, 2000/2001 учебна година)
17. An online Collection of Authentic Folk Music
 
                     II. Любомир Кавалджиев   Списък с подбрани публикации
по
философия, естетика и когнитивна психология на музикалната култура
This page has been accessed:
times