ФЕМ 2000
от 31 май до 4 юни 2000, в НДК, София, зала № 4

AddressOrganizers / BoardPROGRAMFEM PURPOSENEW / Actual / Every day updatedParticipants personal info
Адрес
Организатори
Програма
Цел
Актуално
Персоналии
FEM 2001 General info
FEM 2000 - program (English version)
Фестивалът се осъществява със съдействието на:                                           FEM '99 archiveП Р О Г Р А М А
НДК, зала 4 и клуб "Червило"

31. 05.2000 - Сряда

18.00 - Откриване
18.15 - Раздаване на дипломите на Центъра за подготовка за работа с електронни и компютърни музикални системи към ФНПП на СУ.
19.00 - Сдружение “Изкуство в действие” представя перформанса “Преустановено недоверие”. Автори: Добрин Пейчев, Орлин  Дворянов и Любомир Велев. Музика: Любомир Велев.

Go Back

01.06.2000 - Четвъртък

10.00 - 12.00 - Dynacord, България представя новите продукти на Yamaha.
14.30 - Dynacord, България представя новите продукти на Yamaha.

16.00 - Музика на CD, CD-R, DAT и MiniDisk:
16.00 - Илия Фортунов.
16.30 - Любомир Кавалджиев.
17.00 - Адриан Георгиев представя Центъра за подготовка за работа с електронни и компютърни музикални системи към ФНПП на СУ.
17.30 - Спейс импресии и фантазии - част от световното турне
“1999-2000 Израел-Европа” на Симо Лазаров и Валентин Лазаров,
18.00 - Дуо Tribunal представя CD “The Б Files”.
19.00 - Paul Wiffen /Digital Media, Великобритания/ представя нови  софтерни синтесайзери/семплери и др.

20.00 - Концерт на Арт Формация ОМ

Go Back

02.06.2000 - Петък

10.00 - 12.00 - Dynacord, България представя новите продукти на Yamaha.
14.30 - Dynacord, България представя новите продукти на Yamaha.

16.00 - Музика на CD, CD-R, DAT и MiniDisk:
16.00 - Йордан Колев, Благомир Алексиев,
16.30 - Концерт-продукция на студенти от класа по компютърно музициране на доц. д-р Симо Лазаров към НБУ.
17.00 - Иван Драголов.
17.30 - Юлия Ценова.
18.00 - Светослав Заров.
18.30 - Среща-разговор “Електронната, електроакустичната и компютърната музика днес” - водещ: доц. д-р Любомир Кавалджиев.
19.00 - Paul Wiffen /Digital Media, Великобритания/ представя нови софтерни синтесайзери/семплери и др.

20.00 - Victor’s Mob - Live-act party.
21.30 – Catfish – Live
22.30 – 54EW@  & Biarba - Live

24.00 – 07.00  DS Music и X-party представят в клуб Червило
JADELL /UK/, AndyF /UK/,
RobOtic - Live,
dj No Good,
DJ Valеntine и др.
с любезната подкрепа на Британски Съвет - България

Go Back

03.06.2000 - Събота

10.00 - 12.00 - Dynacord, България представя новите продукти на Yamaha.
14.30 - Dynacord, България представя новите продукти на Yamaha.

16.00 - Музика на CD, CD-R, DAT и MiniDisk:
16.00 - Драгомир Драганов.
16.30 - Анна Бочева.
17.30 - Александър Нейчев.
18.00 - Кирил Пелтеков “Stamely” представя авторският си мултимедиен албум “Collection 2000”, съдържащ: аудио, видео, MP3, MIDI, текстови и графични файлове достъпни за всяко PC от Internet - http:www.geocities.com-stamely.
18.30 - Владимир Андреев.

19.00 - 3 Teleta - Live
ROBTF - Live
Mindstorm - Live

Go Back

04.06.2000 - Неделя
10.00 - Dynacord, България представя новите продукти на Yamaha.
19.00  -  Bluba Lu - концерт
20.00 - Band of Mad Women - концерт

Go Back

FEM 2000
PROGRAM
(National Palace of Culture, hall № 4)

31. 05.2000 - Wednesday

18.00 - Opening
18.15 – Graduation ceremony of the Training Center for specialists in computrer audio technologies at
             Sofia University
19.00 – Association “Art in action” presents the performance “Cessation of suspicion”.
             Authors - Dobrin Peichev, Orlin Dvorjanov and Lubomir Velev. Music - Lubomir Velev
Go Back01.06.2000 - Thursday

10.00 - 12.00 – Dynacord – Bulgaria presents the new products of Yamaha
14.30 – Dynacord - Bulgaria presents the new products of Yamaha
16.00 - Music on CD, CD-R, DAT and MiniDisk:
- Ilia Fortunov
- Lubomir Kavaldjiev
- Adrian Georgiev presents the Training Center of computer audio technologies at Sofia University
17.15 – Space impressions and fantasies – part of the world tour “1999-2000 Israel-Europe” of
       Simo Lazarov and Valentin Lazarov
- Duo Tribunal presents the CD “The Б Files”.
19.00 - Paul Wiffen /Digital Media, Great Britain/ presents new software synthesisers, samplers, etc.
20.00 – Art Formation OM - concert
Go Back02.06.2000 – Friday

10.00 - 12.00 - Dynacord - Bulgaria presents the new products of Yamaha.
14.30 - Dynacord - Bulgaria presents the new products of Yamaha.
16.00 - Music on CD, CD-R, DAT and MiniDisk:
- Yordan Kolev
- Blagomir Alexiev
16.30 – Concert – production of students from the class for computer music of Simo Lazarov at New Bulgarian University
- Ivan Dragolov,
- Julia Tcenova,
- Svetoslav Zarov
18.30 – Round Table - “Electronic, electroacoustic and computer music today” – presented by Lubomir
             Kavaldjiev
19.00 - Paul Wiffen /Digital Media, Great Britain/ presents new software sinthesisers,samplers, etc.
20.00 - Victor’s Mob - Live-act party.
21.30 – Catfish – Live
22.30 – 54EW@  & Biarba- Live
Go Back03.06.2000 – Saturday

10.00 - 12.00 - Dynacord - Bulgaria presents the new products of Yamaha
14.30 - Dynacord - Bulgaria presents the new products of Yamaha
16.00 - Music on CD, CD-R, DAT and MiniDisk:
- Dragomir Draganov
- Anna Bocheva
- Alexander Neichev
- Kiril Peltekov “Stamely” presents his multimedia album “Collection 2000” with audio, video, MP3,
- MIDI, text and graphic files accessible for every PC from Internet - http:www.geocities.com-stamely
- Vladimir Andreev
19.00 - 3 Teleta - Live
R.O.B.T.F. - Live
Mindstorm – Live

24.00 – 07.00 DS Music и X-party present at club Chervilo -
JADELL /UK/ , AndyF /UK/,
RobOtic - Live
dj No Good,
DJ Valantine and other
with the kind support of British Council 
Go Back


04.06.2000 - Sunday
10.00 - Dynacord - Bulgaria presents the new products of Yamaha.
17.00 - 19.00 – MIDI for beginners / Ivan Vulkov/
19.00 -  Bluba Lu - concert
20.00 – Band of Mad Women - concert
Go Back


Облик и цели на фестивала:

Фестивалът е ежегоден и се провежда за 12-ти път. ФЕМ отразява развитието на електронната, електроакустична и компютърна музика през времето от завършването на предишния фестивал до настоящия момент, като се стреми да покаже и очертае най-новите тенденции - както в националната, така и в световната продукция.

Принципите за селекция и подреждане на програмата на ФЕМ са :

1.Стремеж да се представи целия спектър от актуални стилове в тази динамично развиваща се област на съвременната музикална култура. При това се акцентира на най-нови тенденции и утвърждаващи се в последно време форми или технологии в електронната, електроакустична и компютърна музика, като за целта се канят и изтъкнати гости от чужбина.

2.Представяне на аудио и видео продукции създадени предимно през последната година както и на други премиерни изяви на български автори.

3.Подкрепа и насърчаване предимно на новаторски като естетика и експериментални търсения във всички съвременни жанрове и области на електронната, електроакустична и компютърна музика.

4.В специален раздел “Дебюти”, се дава възможност за изява с цел приобщаване към реалния музикален живот на начинаещи, но все пак прескочили бариерата между аматьорство и професионализъм автори.

5.Представяне на новости в аудио и видео технологиите като се организират презентации, теоретични и практични семинари.

6.Разкриване на тенденциите в развитието на електронната, електроакустична и компютърна музика чрез организирането на срещи с български автори, консултации, лекции или дискусии между участници и гости на ФЕМ.

7.Насърчаване на неформалните контакти между авторите чрез организиране на срещи извън официалната програма във фестивален клуб.

Go Back
 Из историята на фестивала

Фестивалът ФЕМ 2000 представя  тази година дванадесетото си издание. Този фестивал е една ежегодна българска културна проява със сравнително дълга и доста богата история. Фестивалът е бил организиран за първи път от Любомир Кавалджиев и Ангел Андонов през 1989 г. под името: “Първи национален фестивал за електроакустична  и компютърна музика, Гоце Делчев ’89”. Тогава той e бил подкрепен от Общинското ръководство на гр. Гоце Делчев и от Института за изкуствознание - БАН. Първите му две издания са се провели в същия град.

През 1990г. фестивалът вече е бил в гр. Сандански. През 1991г. е преместен в София - в Националния Дворец на Културата, където се провежда и до днес.

От 1990 до 1994 г. той е бил организиран от Симо Лазаров и СОКИ (с ръководител Росен Петров), а от 1995 г. до 1998 г. включително - от Любомир Велев и Иван Вълков (в рамките на “Компютърно пространство”, представяно от СОКИ –Росен Петров).

От миналата 1999 г. фестивалът вече съществува самостоятелно. Той приема за име абревиатурата ФЕМ (Фестивал за Електронна Музика) и се организира от  инициативен комитет под ръководството на Иван Вълков.
Другите двама членове на организационния комитет за провеждането на тазгодишния ФЕМ са: Любомир Велев – представител на артистичното сдружение “Изкуство в действие”  и доц. Любомир Кавалджиев – представител на секция “Информационни системи в музикалната култура” към Института за изкуствознание – БАН.
Go Back


FEM 2000
General info - news
1. Съобщение за медиите
От 31 май до 4 юни включително в зала 4 на НДК и на 2 юни в клуб Червило ще се проведе поредният XII фестивал. За първи път той ще протече съвместно с Международната музикална изложба Експо Музика.В програмата са включени много концерти, срещи с автори, дискусии, семинари и презентации.

Ще бъдат представени най-добрите постижения на български автори на електронна музика, както и най-новите тенденции в развитието на световната продукция. Основните принципи при селекцията на участниците и изготвянето на програмата е  представянето на всички актуални стилове в електронната музика с акцент върху новооформящите се стилове, представяне на аудио и видео продукции само от последната година, насърчаване на новаторските и експериментални творби, разкриване на тенденциите в развитието на електронната музика и визия.

В раздела “Нови аудио и видео технологии” се представят новостите в това направление, като се организират презентации на водещи в тази област фирми, теоретични и практични семинари.

В друг раздел на фестивала – “Дебюти”, се дава възможност за изява на начинаещи, но все пак прескочили бариерата между аматьорство и професионализъм, автори, като по този начин се приобщават към реалния музикален живот.

В програмата са включени  изкуствоведски семинари и дискусии за тенденциите в развитието на електронната и електроакустичната музика.

Организатори на фестивала са DS Music, Сдружение “Изкуство в действие”, Институт по музика към БАН. ФЕМ се осъществява със съдействието на НДК, Британски Съвет–България, Динакорд – България, Център за подготовка на специалисти по компютърни аудиотехнологии към ФНПП при СУ.
Go Back

2. Плакат на ФЕМ (Sample)

графика + дизайн: Любомир Кавалджиев © (music@musicart.imbm.bas.bg)

Go Back


Оферти за спонсорите на ФЕМ
Както винаги в дванадесетгодишната му история, организаторите на ФЕМ се обръщат към всички лица, организации и фирми, които биха подпомогнали неговото успешно провеждане и усъвършенстване чрез предоставяне на необходимите за това средства, услуги или техника. От своя страна ФЕМ предоставя на своите спонсори добра възможност за реклама на тяхната дейност и продукти, като тази година са предвидени и някои нови форми.
Благоприятно обстоятелство за ФЕМ 2000 е фактът че той ще се проведе тази година съвместно с петата Международна музикална изложба ЕКСПО МУЗИКА  2000 (София, 31 май – 4 юни в Централната сграда на НДК). ЕКСПО МУЗИКА  2000 се организира ежегодно от Българската търговско-промишлена палата). ЕКСПО МУЗИКА  2000, както и ФЕМ се провеждат в рамките на тазгодишния пролетен САЛОН НА ИЗКУСТВАТА СОФИЯ 2000, организиран от НДК.
На ЕКСПО МУЗИКА 2000 участват водещи производители и дистрибутори на музикални инструменти, електроакустични компоненти и аксесоари,  аудио-визуална техника, звуко- и видеоносители, студийно оборудване, осветление и ефекти, звукозаписни компании, музикални издателства и други.
ФЕМ 2000 ще осигури не само музикално-артистичната поддръжка за участниците и гостите на  ЕКСПО МУЗИКА  2000. Според своя широк и демократичен профил, над десетгодишна традиция, популярност, равнище и специфична компетентност на неговите участници и организатори, ФЕМ ще предостави на всички, които ще го подпомогнат материално и много допълнителни възможности за реклама, популяризация, презентации и консултации за качествата на техните продукти или услуги.
ФЕМ има свои традиционни, утвърдили се в нашата досегашна практика механизми за представяне на своите спонсори: чрез експониране на името и логото им във всички материали или публични изяви на ФЕМ – печатна реклама на открито, информационни материали и програма на ФЕМ, безплатно включване в постоянната WWW страница на фестивала, пресконференции, интервюта и разговори по електронните медии, вътрешно оформление при концертни изяви в зала 4 на НДК и в техно-клубове и др.
Go Back

Тази година ФЕМ предлага на Вашето внимание следните две оферти:

І.ОФЕРТА ЗА СПОНСОРСТВО И РЕКЛАМА

1.Печатна реклама
Отпечатване на името и знака на Вашата фирма на гланцирани
плакати (4 цвята,размер 100/70сm,3000бр.),флаери (4/1 или
4/4 цвята,20/10cm,4000бр.),покани(4/1 или 4/4 цвята,100 бр.)
и други печатни материали за събитието.

2.Радио реклама
Изготвяне и излъчване на радио клип за събитието по
най-популярните радиостанции в цялата страна. Радио клипът
е минимум 30 секунди и се излъчва най-малко 30 пъти за 5
дни преди събитието на радиостанция.

3.Телевизионна реклама
Създаване и излъчване на телевизионна заставка (ако Вашата фирма
няма такава) при анонсиране на събитието в най-популярните
ТВ канали включително БНТ (можем да направим изчисления при интерес към определена група ТВ канали). Най-големите събития ще бъдат излъчени по БНТ.

4.Реклама по ИНТЕРНЕТ
Името и логото на Вашата фирма ще бъдат инсталирани на рекламните места на всички по-големи български портални сайтове и в сайта на DS Music - www.music.bg/dsmusic  и на сайта на ФЕМ - http://musicart.imbm.bas.bg/fem.html с връзка към всички големи търсачки в Интернет и изпращане на рекламни материали по електронната поща.

5.Реклама по избор -/рекламни площи,пана и др.
Ние осигуряваме професионална направа на пана и плакати,ако не разполагате с такива със запазения знак на фирмата, които ще бъдат поставени в залата на концерта и ще бъдат показани по ТВ канала при излъчването му. Също така може да осигурим реклама на големи билборди на централни места в София и площ за презентация във фоайето на залата,където вашите продукти ще бъдат представени.

6.Индиректна реклама
В допълнение към споменатото по-горе, Вашето съдействие ще бъде ясно упоменато във всички вестници и списания,радио и тв предавания отразяващи събитието преди и след него, както и на специалната прес конференция.
Go Back

ІІ. ОФЕРТА КЪМ ФИРМИТЕ - УЧАСТНИЦИ В ЕКСПО МУЗИКА 2000

Освен това, ФЕМ има готовност да предостави възможност - специално за фирмите-участници в ЕКСПО МУЗИКА  2000, да представят качествата на своите авангардни модели музикални инструменти, звукови процесори, студийни аксесоари, музикален софтуер и хардуер в реална концертна обстановка в зала 4 на НДК, както и в ангажираните с програмата на фестивала техно-клубове, а също и във виртуална интерактивна среда на  ИНТЕРНЕТ. За целта ще се ангажират водещи наши електронни музиканти или групи, квалифицирани консултанти, експерти и  университетски преподаватели по електронна и компютърна музика, саунд-дизайн, тонрежисура, озвучаване и музикално продуциране. За конкретно договаряне на условията и участниците в такъв тип концертни изяви, музикални импровизации, презентации и лекции обръщайте се към организационния комитет на ФЕМ.

Заб. : Постоянната ИНТЕРНЕТ страница на ФЕМ можете да видите на следните два адреса: http://musicart.imbm.bas.bg/fem.html (обща информация за фестивала и за неговата история) и на http://musicart.imbm.bas.bg/fem_anotations.html (информации за участниците и фирмите-спонсори на ФЕМ ’99).
Вашето лого и информацията за Вас или Вашата фирма ще бъде поставена на същите два адреса, на допълнителни страници към тях и чрез съответни линкове към Вашите ИНТЕРНЕТ адреси.
Go BackСъобщение: Всички участници на ФЕМ, които се интересуват и от предстоящия през 2000 г.
Берлински фестивал на компютърната музика -ICMC 2000,
могат да получат подробности online на адрес:
http://www.icmc2000.org/index.html


Организационен комитет

Иван Вълков - представител на издателство "DS Music"

Любомир Велев - представител на сдружение “Изкуство в действие”

Любомир Кавалджиев - представител на секция “Информационни системи в музикалната култура” към Института за изкуствознание – БАН

Секретар:
  Гергана Пантева

Go Back

Адрес:
  Мизия 17 София
Тел: 465360 / 440166
Факс: 465360
Email: dsmusic@bnc.bg

Home page: http://musicart.imbm.bas.bg/fem.html

(www.music.bg/dsmusic)

Go BackAddressOrganizers / BoardPROGRAMFEM PURPOSENEW / Actual / Every day updatedParticipants personal info
Адрес
Организатори
Програма
Цел
Актуално
Персоналии
FEM 2000 General info
FEM 2000 - program (English version)
FEM '99 archive
Go Back

Институт за изкуствознание - БАН
General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links

Back to Main Page (BAS IAS)
!!! This site is under construction !!!